KampoDB: Natural medicine list

Hierarchical relationship between Kampo medicines, crude drugs, constituent compounds, and target proteins

Search function

query : Kampo medicines

example: kakkonto
crude drugs

example: Pueraria
constituent compounds

example: Gallocatechin
target proteins

example: OPRK1
and
or

Click on the "+" button for lower hierarchy.

  • The 1st layer: Kampo medicines
  • The 2nd layer: crude drugs
  • The 3rd layer: constituent compounds
  • The 4th layer: target proteins

+/- Kampo list
+ bakumondoto
+ bofutsushosan
+ boiogito
+ byakkokaninjinto
+ choreito
+ chotosan
+ daibofuto
+ daikenchuto
+ daiokanzoto
+ goreisan
+ goshajinkigan
+ hachimijiogan
+ hangebyakujutsutemmato
+ hangekobokuto
+ hangeshashinto
+ hochuekkito
+ juzentaihoto
+ kakkonto
+ kamikihito
+ kamishoyosan
+ keishibukuryogan
+ keishito
+ kososan
+ maoto
+ ninjin'yoeito
+ orengedokuto
+ rikkunshito
+ rokumigan
+ ryokyojutsukanto
+ saibokuto
+ saikokaryukotsuboreito
+ saikokeishito
+ saireito
+ shakuyakukanzoto
+ shigyakusan
+ shikunshito
+ shimbuto
+ shosaikoto
+ shoseiryuto
+ tokishakuyakusan
+ unkeito
+ yokukansan

HELP


HOME